Hồ sơ điện tử

Đến tháng 1/2019
Tỉnh Tuyên Quang đã giải quyết

916.110
hồ sơ trước và đúng hạn
Cập nhật: 08/1/2019 16:19

Văn bản điện tử

Kiểm tra sản xuất, xây dựng nông thôn mới tại huyện Chiêm Hóa

Lấy ý kiến cử tri về Đề án điều chỉnh địa giới hành chính thành phố