Đề xuất quy định mới về tuyển dụng công chức, viên chức

Hồ sơ điện tử

Đến tháng 1/2019
Tỉnh Tuyên Quang đã giải quyết

916.110
hồ sơ trước và đúng hạn
Cập nhật: 08/1/2019 16:19

Văn bản điện tử

Chuyển mình trong công tác bình đẳng giới ở Bằng Cốc